Din lägenhet

Ansvar

Som medlem ansvarar du för skötsel av din egen lägenhet medan föreningen svarar för att fastigheten fungerar och underhålls. Även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt vad gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningarna mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. I stadgarna framgår tydligt vad som gäller. Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister vare sig de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade. 

Du har som lägenhetsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i din lägenhet. Du är exempelvis ansvarig för ytskikt på golv, väggar, tak, glasrutor och din ytterdörr. Om du ska byta ytterdörr har dock föreningen vissa krav på utseende. Skador vid inbrottsförsök belastar din hemförsäkring, inte föreningens. Om ditt försäkringsbolag skulle vara av en annan åsikt - meddela styrelsen.

Ombyggnad och
reparationer

Som lägenhetsinnehavare ha du rätt att renovera din lägenhet. Du får dock inte förändra lägenhetens konstruktion, t.ex. riva eller flytta väggar utan styrelsens tillstånd. Inte heller får badrummets golvbrunn flyttas utan tillstånd. 

Vill du riva eller flytta en vägg i din lägenhet ska du ansöka om detta hos styrelsen. Ansökan sker skriftligen och ska innehålla ritningar över lägenheten, uppgift om vilken vägg/konstruktion som ska ändras samt utlåtande från konstruktör om att väggen inte är bärande och att åtgärden inte kan påverka fastigheten eller kringliggande lägenheter.  

Om du ska vidta mer omfattande byggnations- eller reparationsarbeten i din lägenhet ska du meddela grannarna. Upplysning ska lämnas om planerade åtgärder, tex om badrum ska repareras och golv ska bilas m.m. Senast två veckor innan arbetet påbörjas. Behöver vattnet stängas ska samtliga i fastigheten meddelas härom samt styrelsen.

Balkong

Vissa av lägenheterna har balkong. Du får gärna plantera blommor och ställa ut möbler. Blomlådor ska vara monterade och fastskruvade i räcket. 

Grillning på balkongen är ej tillåten. 

Styrelsens tillstånd och eventullt också bygglov krävs för permanenta förändringar som påverkar husets exteriör. För uppsättning av markis krävs styrelsens tillstånd. 

Flera av balkongerna har balkongskydd. Lägenhetsinnehavare får själva sätta upp balkongskydd på sina balkonger. Balkongskydd har ursprunligen levererats av företaget Romabo.  

Samtliga balkongsskydd ska vara i samma kulör. Romabo har uppgift om vilken kulör balkongskydden ska ha. Kontakt: www.romabo.se,  sollentuna@romabo.se,  08-631 07 07 eller 08-25 91 00, Djupdalsv 23 Sollentuna